Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lublińca o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lublińca o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 66 ust. 2 i art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 496/XLII/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich i Uchwały Nr 581/LI/2022 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 22 września 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich,

zawiadamiam

o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Lublińcu przy ulicy Powstańców Śląskich, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5.04.2024 r. do 26.04.2024 r., w siedzibie Urzędu Miasta Lublińca w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.lubliniec.bip.info.pl zakładka: menu przedmiotowe/ Planowanie Przestrzenne/ MPZP w trakcie opracowania (zwany dalej BIP).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 17.04.2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lublińca, ul. Paderewskiego 5, w sali nr 11 o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2024 r.

Uwagi należy składać na wzorze formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego w formie:

  • papierowej na adres: Urząd Miasta Lublińca, ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec,
  • elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-PUAP).

Wzór formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (uwagi do projektu planu miejscowego) dostępny jest na ww. stronie BIP.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia go do publicznego wglądu.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ww. ustawy – należy składać do Burmistrza Miasta Lublińca na zasadach i w terminie określonym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Lublińca.

Klauzula informacyjna „RODO” dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na ww. stronie  BIP, ww. wzorze formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego oraz w Wydziale Nieruchomości
i Zagospodarowania Przestrzennego.

Wystąpienie z żądaniem odnośnie skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań dotyczących sporządzania „aktów planowania przestrzennego” (art. 8b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).