Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego. Gmina/powiat przyznaje usługi opieki wytchnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami, członków ich rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami z niepełnosprawnościami, mieszkających na terenie danej gminy/danego powiatu.

Zgodnie z warunkami Programu, jego głównym celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów  sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
     1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
     2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
          a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
          b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62    ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego do dnia 16 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz naboru wniosków dostępne są na poniższej stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resorto…