Procedura pozakonkursowa na dotację dla Stowarzyszenia Ścieżka marzeń | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Procedura pozakonkursowa na dotację dla Stowarzyszenia Ścieżka marzeń

Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenia Ścieżka Marzeń

na  realizację zadania publicznego

Kultura latem 2

zgodnie z art. 19a ust. 4  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)  można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo2@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 29.06.2022 r.  

 

Do pobrania