Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w celu ogrzewania mieszkań w 2023 i 2024 roku. | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w celu ogrzewania mieszkań w 2023 i 2024 roku.

1. Co to jest refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 i 2024 roku?

Refundacja ta, zwana inaczej dodatkiem gazowym polega na zwrocie kwoty wynoszącej podatek VAT zapłacony na fakturach za paliwo gazowe od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

 

2. Kto może złożyć wniosek?

Wniosek złożyć może osoba, której dane osobowe widnieją na fakturach i jest członkiem gospodarstwa domowego, który korzysta z paliwa gazowego oraz spełnia następujące warunki:

  • otrzymuje fakturę na paliwo gazowe przesyłane siecią (refundacja nie dotyczy gazu LPG z tzw. butli)

  • złożył deklarację do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw. CEEB) do dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 21 grudnia 2022 roku) lub po tym terminie w przypadku nowo uruchomionych źródeł energii zasilanych gazem (do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła), z których wynika, iż ogrzewanie następuje z kotła gazowego/kominka gazowego.

  • dochód na „rękę” nie przekracza 2100 zł na osobę miesięcznie w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 1500 zł na osobę miesięcznie w przypadku gospodarstw wieloosobowych (do dochodu nie wlicza się „13stek” i „14stek” dla emerytów ani świadczeń 800+. Dochód liczony jest w taki sam sposób jak przy dodatku osłonowym)

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków jest podstawą do odmowy świadczenia.

 

3. Moja mama/mój ojciec/inny członek rodziny, którego dane osobowe widnieją na fakturze nie jest w stanie samodzielnie złożyć wniosku, co można zrobić w takim przypadku?

W takim przypadku w imieniu wnioskodawcy wniosek może złożyć jego Pełnomocnik. Należy jednak pamiętać, aby Pełnomocnik podpisywał się w wyznaczonych do tego miejscach, dopisując zwrot „z upoważnienia”. Do wniosku należy wtedy dołączyć pełnomocnictwo. Zgodnie z wykazem zwolnień opłata skarbowa nie jest pobierana od składanego pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. W innym przypadku dodatkowo należy dołączyć dowód opłacenia 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

 

4. Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Wnioski są rozpatrywane zasadniczo w terminie jednego miesiąca kalendarzowego. Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku bardziej skomplikowanych wniosków termin ten może ulec zmianie.

 

5. W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć w formie papierowej osobiście w godzinach pracy Urzędu lub pocztą. W formie elektronicznej wnioski składa się przez ePUAP lub przez mObywatela. W przypadku elektronicznej wersji wniosku należy mieć na uwadze, iż musi być ona podpisana podpisem kwalifikowanym.

 

6. Faktura jest na moje dane, ale opłaca ją syn/córka/inna osoba, czy w takim przypadku mogę ubiegać się o świadczenie?

Nie ma znaczenia, kto opłaca fakturę, wnioskodawcą ma być osoba, której dane figurują na fakturze. W przypadku wątpliwości dot. opłacenia faktury (np. kwoty nie zgadzają się z kwotą faktury) wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

 

7. Faktura została nadpłacona, w związku z czym kwota do zapłaty wyniosła „0 zł” i nie posiadam dowodu opłacenia faktury.

W powyższym przypadku należy indywidualnie kontaktować się z Urzędem.

 

8. Jak długo czeka się na otrzymanie pieniędzy ze świadczenia?

Miasto Lubliniec składa wniosek Wojewodzie Śląskiemu o przyznanie środków w okresach miesięcznych wskazując kwotę przyznanej refundacji za poprzedni miesiąc. Następnie wojewoda składa odpowiedni wniosek do ministra właściwego do spraw energii. Wypłata środków następuje jednak średnio w ciągu 3 miesięcy od dnia przyznania prawa do refundacji.

 

9. Jak zostanę powiadomiony o otrzymaniu prawa do zwrotu podatku VAT?

W przypadku podania adresu e-mail informacja trafi do Państwa skrzynki mailowej. W innym przypadku informacja będzie dostępna do odebrania w Urzędzie Miejskim w Lublińcu. Brak odbioru informacji nie powoduje wstrzymania wypłaty świadczenia.

 

10. Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wnioski można składać do 30 września 2024, lub po tym terminie, jeżeli faktura zostanie złożona w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Należy przypomnieć, że refundacja dotyczy zużycia gazu za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku.

 

11. Z jakiego roku obliczany jest dochód?

W przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 lipca 2024 roku pod uwagę brany jest dochód z 2022 roku. Po tym terminie liczony jest dochód z 2023 roku.

 

12. Czy w przypadku złożenia kolejnego wniosku z tego samego roku, co otrzymana wcześniej informacja o przyznaniu świadczenia, dochód jest ponownie sprawdzany (np. złożyłem już wcześniej wniosek w kwietniu 2023 roku i sprawdzany był dochód z 2021 roku)?

W przypadku złożenia kolejnego wniosku dotyczącego tego samego roku rozliczeniowego dochód nie jest ponownie sprawdzany, o ile nie nastąpiła zmiana stanu gospodarstwa domowego.

 

13. Otrzymałem już informacje w sprawie ustalenia prawa do refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe, czy wystarczy jeśli doniosę kolejną fakturę wraz z dowodem jej opłacenia?

Nie. W takim przypadku należy złożyć kolejny wniosek.

 

14. Czy w przypadku złożenia wniosku dot. faktur za rok 2024 i otrzymaniu wcześniej świadczeń za rok 2023, Urząd ponownie sprawdza dochód?

W związku z faktem, iż ustawodawca rozdzielił te świadczenia na dwa osobne formularze, świadczenie dot. faktur za 2023 i świadczenie dot. faktur za 2024 są osobnymi świadczeniami. W związku z powyższym, w przypadku złożenia wniosku za rok 2024 dochód jest sprawdzany ponownie.

 

15. Co należy złożyć oprócz wniosku o refundację?

Oprócz wniosku należy również złożyć fakturę oraz dowód jej opłacenia. Należy mieć jednak na uwadze, iż świadczenie dla danej faktury przysługuje tylko raz. W przypadku:

  • dochodów niepodatkowych należy dołączyć dokument potwierdzający ich przyznanie,

  • otrzymywania alimentów należy dołączyć decyzję alimentacyjną,

  • płacenia alimentów należy dołączyć decyzję wraz z dowodem ich opłacenia,

  • posiadania gospodarstwa rolnego decyzję dotyczącą otrzymywanego podatku rolnego.

Wszystkie dodatkowe dokumenty dot. dochodu muszą obejmować rok w którym dodatek będzie rozliczany (np. w przypadku złożenia pierwszego wniosku w dniu 18 maja 2024 roku dochód będzie rozliczany z roku 2022 – jeśli wysokość alimentów została zmieniona w 2023 roku dołączamy decyzję wcześniejszą, itd.).

 

16. Otrzymałem informację w sprawie ustalenia prawa do refundacji za fakturę za styczeń i luty 2023 roku. Otrzymałem z gazowni kolejne faktury, co mam dalej zrobić?

W przypadku otrzymania kolejnych faktur należy złożyć nowy wniosek – dołączając do nich faktury wraz z dowodem ich opłacenia.

 

17. Posiadam faktury z przełomu 2022 i 2023 roku, czy muszę coś dodatkowo dołączyć?

W przypadku posiadania faktur z przełomu 2022 i 2023 roku należy wypełnić załącznik 2 – w załączniku tym wpisujemy tylko rok 2023 r.

NIE NALEŻY SUMOWAĆ OKRESÓW W PRZYPADKU POSIADANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI FAKTUR – ZAŁĄCZNIK NR 2 DOTYCZY TYLKO FAKTURY Z PRZEŁOMU ROKU!

Przykład: Faktura numer identyfikacyjny /1/2023 za okres od 15 grudnia 2022 do 18 stycznia 2023 roku, zużycie paliw gazowych wyniosło 125 kWh dla okresu od 15 grudnia 2022 do 31 grudnia 2022 i 200 kWh dla okresu od 1 stycznia 2023 do 18 stycznia 2023 r. Załącznik nr 2 powinien wyglądać następująco:

Oświadczam, że:

  • w okresie od 01 stycznia 2023 do 18 stycznia 2023 zużycie paliw gazowych w moim gospodarstwie domowym na podstawie dołączonej do wniosku faktury o numerze numer identyfikacyjny /1/2023 wyniosło 200 kWh.

Tak wypełniony załącznik należy dołączyć do wniosku.

 

18. Posiadam faktury z przełomu 2023 i 2024 roku, czy muszę coś dodatkowo dołączyć?

W przypadku otrzymania faktur z przełomu roku 2023 i 2024 należy złożyć dwa osobne wnioski – wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. i wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2024 r. Do obu wniosków należy dołączyć odpowiednio wypełniony załącznik nr 2.

NIE NALEŻY SUMOWAĆ OKRESÓW W PRZYPADKU POSIADANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI FAKTUR – ZAŁĄCZNIK NR 2 DOTYCZY TYLKO FAKTURY Z PRZEŁOMU ROKU!

W przypadku rozdzielenia ilości zużytego gazu pomiędzy miesiącami załącznik należy wypełnić w sposób podany w przykładzie powyżej – odpowiednio dla 2023 i 2024. W przypadku, gdy zużyta ilość gazu nie jest rozdzielona, działania powinny wyglądać następująco:

Przykład: Faktura numer identyfikacyjny/1/2024 za okres od 15 grudnia 2023 do 18 stycznia 2024 roku, zużycie paliw gazowych wyniosło 500 kWh dla okresu od 15 grudnia 2023 do 18 stycznia 2024 r.

Liczymy ilość zużytego paliwa gazowego dla grudnia:

- czasookres od dnia 15 grudnia do dnia 31 grudnia 2023 roku wynosi 17 dni (uwzględniamy 15 grudnia)

- czasookres od dnia 1 stycznia do dnia 18 stycznia 2024 roku wynosi 18 dni.

- suma wszystkich dni wynosi 35 dni.

Obliczamy proporcjonalnie: 500 kWh zużytego paliwa dzielimy przez sumę wszystkich dni, czyli 35 i następnie mnożymy przez 17 dni, otrzymujemy zużycie gazu w grudniu 2023 roku. W przybliżeniu wychodzi 242,857 kWh, zaokrąglamy do liczb całkowitych tj. do 243 kWh.

Załącznik nr 2 dla wniosku dot. roku 2023 powinien wyglądać następująco:

Oświadczam, że:

  • w okresie od 15 grudnia 2023 do 31 grudnia 2023 zużycie paliw gazowych w moim gospodarstwie domowym na podstawie dołączonej do wniosku faktury o numerze numer identyfikacyjny/1/2024 wyniosło 243 kWh.

Liczymy ilość zużytego paliwa dla stycznia:

Odejmujemy od całkowitej ilości zużytego paliwa gazowego ilość zużytego paliwa w grudniu: 500 kWh – 243 kWh = 257 kWh.

Załącznik nr 2 dla wniosku dot. roku 2024 powinien wyglądać następująco:

Oświadczam, że:

  • w okresie od 1 stycznia 2024 do 18 stycznia 2024 zużycie paliw gazowych w moim gospodarstwie domowym na podstawie dołączonej do wniosku faktury o numerze numer identyfikacyjny/1/2024 wyniosło 257 kWh.

 

19. Posiadam fakturę czerwcowo-lipcową 2024 roku, czy muszę coś dodatkowo dołączyć?

W przypadku posiadania ww. faktury należy do wniosku dołączyć załącznik nr 2, wypełniony analogicznie jak w powyższym przykładzie.

NIE NALEŻY SUMOWAĆ OKRESÓW W PRZYPADKU POSIADANIA WIĘKSZEJ ILOŚCI FAKTUR – ZAŁĄCZNIK NR 2 DOTYCZY TYLKO FAKTURY Z PRZEŁOMU PÓŁROCZA!

 

20. Do wniosku dot. roku 2023 chcę dołączyć fakturę za przełom grudnia 2022 i stycznia 2023 roku oraz fakturę za grudzień 2023 i styczeń 2024 czy mogę dołączyć jeden załącznik nr 2?

W takim przypadku należy wypełnić dwa załączniki nr 2 – odpowiednio dla każdej faktury.

 

W przypadku innych pytań lub chęci konsultacji prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Lublińcu pod numerem 34 353 01 00 wewn. 172 lub 191.

Poniżej, w załączeniu do artykułu dołączone zostały wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za rok 2023 i 2024.

 

Opracował:

Zespół do zapewnienia obsługi w zakresie przyznawania i wypłacania refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT