WSTRZYMANY>Nabór wniosków na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Lubliniec w roku 2023 | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

WSTRZYMANY>Nabór wniosków na dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Lubliniec w roku 2023

Od 2 stycznia do 31 marca 2023 r. zgodnie z przyjętą w dniu 19 listopada 2020 r. przez Radę Miejską w Lublińcu uchwałą Nr 313/XXVIII/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu modernizacji źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz termomodernizacji budynków położonych na terenie gminy Lubliniec z późniejszymi zmianami, ruszy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do części kosztów poniesionych w związku z wymianą źródła ciepła, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 30 września 2023 r. Dotacja udzielana będzie do zakupu nowego źródła ciepła dla osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami budynku bądź lokalu mieszkalnego, nieprowadzących działalności gospodarczej (w danym budynku bądź lokalu mieszkalnym) w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych (kocioł grzewczy, wkład kominowy), jednak nie więcej niż:

  1. 5.000,00 zł - źródło zasilane OZE (np. pompa ciepła, kocioł na pellet, kocioł zgazowujący drewno), węzeł ciepłowniczy;
  2.  
  3. 4.000,00 zł - kocioł gazowy, kocioł olejowy, piec elektryczny zamontowany na stałe w budynku;
  4.  
  5. 3.000,00 zł - kocioł na węglowe paliwo stałe;
  6.  
  7. 1.500,00 zł – w przypadku modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym;

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na wymianę źródła ciepła z wnioskiem, muszą wystąpić przed rozpoczęciem inwestycji. Po przedłożeniu wniosku wraz z kompletem załączników i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zostanie zawarta umowa pomiędzy gminą Lubliniec, a wnioskodawcą na realizację zadania. Po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do 15 października danego roku, wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy, że Wspólnoty mieszkaniowe i osoby fizyczne będące właścicielami bądź współwłaścicielami budynków wielorodzinnych (nieprowadzące działalności gospodarczej na danym budynku) mogą natomiast starać się o dotację związaną z termomodernizacją budynków wielorodzinnych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 15.000,00 zł.

Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a, lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu.

W związku z możliwością złożenia do Urzędu Miejskiego w Lublińcu wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej przez ePUAP poniżej przedstawiamy instrukcję pomocną przy składaniu ww. wniosku w formie elektronicznej. Informujemy ponadto, że pisma w formie elektronicznej mogą być składane również przez Pełnomocników Wnioskodawcy. Wówczas do wniosku należy załączyć podpisane przez właściciela nieruchomości pełnomocnictwo, którego wzór można pobrać poniżej.

Szczegółowe informacje, w tym wzór wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dostępne są poniżej.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Referat ds. Środowiska i Klimatu UM w Lublińcu tel. (34) 353 01 00 wew. 173