Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej | Lubliniec

BIP
Unia Europejska

Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej

Urząd Miejski w Lublińcu przypomina, że podmioty kwalifikujące się do otrzymania energii elektrycznej w maksymalnej cenie  785 zł/MWh, czyli 79 groszy/kWh zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku
(Dz. U. poz. 2243), czyli podmioty spoza grupy zakupowej Miasta Lubliniec, mają czas na złożenie takiego oświadczenia do dnia 30 listopada 2022 r.

Oświadczenie muszą złożyć podmioty użyteczności publicznej, które zużywają energię na potrzeby swojej podstawowej działalności, m. in.: szkoły, żłobki i kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, szpitale, przychodnie, urzędy samorządowe, ochotnicze straże pożarne, kościoły i inne związki wyznaniowe, placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne, noclegownie i ogrzewalnie, itp.

Dostawca energii, dla odbiorcy uprawnionego, który nie złoży tego oświadczenia, będzie miał prawo do niestosowania wobec niego ceny maksymalnej.

W przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone po terminie 30 listopada cena maksymalna zacznie obowiązywać dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/klimat/zbliza-sie-termin-zlozenia-oswiadczenia-u…