Konsultacje Społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035 r. | Lubliniec

Rozliczam PIT  w Lublińcu, rysunek Lubiteki z napisem Lubliniec i grafikami ludzi któży mają wpisane w chmurki na co przeznaczane są podatki z rozliczenia PIT Przejdź do linku banera
BIP
Unia Europejska

Konsultacje Społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035 r.

Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Lubliniec działając na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Lubliniec na lata 2023-2030 z perspektywą do 2035 r. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z projektowanym dokumentem oraz zgłoszenie uwag i opinii, które Państwa zdaniem powinny być uwzględnione w Strategii.

Wszelkie uwagi do projektu należy zgłaszać za pomocą formularza, który dostępny jest wraz z projektem dokumentu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lublińcu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 7a w poniedziałki w godz. 7:00-17:00, od wtorku do czwartku w godz. 7:00-15:00 i w piątki w godz. 7:00-13:00. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: strategia2@lubliniec.pl lub złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców.

Uwagi i opinie zgłaszane po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 14.02.2023 r., NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

W terminie do 30 dni po zakończeniu konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag, które następnie zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

 

z up. Burmistrza

SEKRETARZ MIASTA

JÓZEF KORPAK